Back to Top

Informasjon om namsmannen, gjeldsordning og tvangsfullbyrdelse.

Namsmannen.com

Du kan kreve utsettelse hos namsmannen ved forbigående betalingsproblemer

Praksis hos norske inkassobyråer er at i det øyeblikket det er sendt en utleggsbegjæring til namsmannen så trekkes ikke saken. Nesten uten unntak så står inkassobyråene fast på at utleggsforretningen skal gjennomføres og det e tilnærmet umulig å få til avtaler med inkassobyrået i denne perioden.

Det finnes imidlertid et unntak i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-12 som gir mulighet til at namsmannen utsetter saken etter begjæring fra saksøkte (skyldner). Det er en forutsetning av betalingsproblemene er forbigående (ikke langvarige) som sykdom, arbeidsløshet eller andre særlige forhold.

For å få en slik betalingsutsettelse er det også et krav om at skyldner betaler en femtedel av totalkravet samt forplikter seg til å betale resterende i avdrag etter namsmannens bestemmelser. Det er rimelig å anta at namsmannen vil beslutte at slike avdrag skal være i samme størrelsesorden som et utleggstrekk ville vært og man har da et berettiget spørsmål med hva hensikten med dette er.

Unngå utleggspant og ekstra omkostninger

Rent økonomisk i forhold til hva skyldner sitter igjen med til andre utgifter så er det nok lite å hente på denne løsningen. Likevel er det absolutt en løsning verdt å vurdere for dem som oppfyller kravene for dette. Det er nemlig flere fordeler ved at utleggsforretningen ikke avholdes.

Tvangsfravikelse

Hvordan fjerne leietaker som ikke betaler husleie?

En av de hyppigste årsakene til at private kreditorer oppsøker namsmannen er for å rådføre seg i forhold til hvordan de skal forholde seg til en leietaker som ikke betaler den avtalte husleien. Dessverre er det samtidig mange som ikke gjør dette og enten tar loven i egne hender eller går på store tap fordi de ikke får inntekter på den aktuelle leiligheten så lenge den er bebodd av en person som ikke betaler for seg.

Selvtekt er ulovlig!

Mange utleiere som irriterer seg over manglende husleieinnbetalinger tar saken i egenhånd og foretar selv utkastelse av en leietaker som ikke betaler husleien. Dette gjøres på forskjellige måter enten ved at leietaker er til stede eller ved at utleier benytter seg av at leietaker er bortreist og tømmer leiligheten i denne perioden. Dette er helt ulovlig og kan føre til både straff og erstatningsansvar ovenfor leietaker og må ikke forekomme. Vi oppfordrer leietakere som utsettes for dette til å politianmelde slik ulovlige utkastelse.

Tvangsfullbyrdelse

En av namsmannens viktigste oppgaver er tvangsfullbyrdelse. Dette innebærer bl.a. gjennomføring av utleggsforretninger, tvangssalg og tvangsfravikelse. For leserne av dette nettstedet er nok oppfattelsen av namsmannens funksjon i denne sammenheng todelt sett i forhold til hvilket partsforhold man har i forhold til namsmannen i saker som dette.

Dersom noen skylder deg penger kan du sende en utleggsbegjæring til namsmannen og be om trekk i lønn og/ eller pant i fast eiendom, bil, båt eller lignende. Det er en del forutsetninger som må være til stede for å oppfylle kravene til en utleggsbegjæring, det er også en del krav til hva som skal være med av opplysninger i utleggsbegjæringen. Vi vil derfor som en hovedregel anbefale deg å få hjelp av en advokat eller et inkassobyrå til innkrevingen.

Dersom du leier ut bolig eller hybel og leier ikke betaler husleien kan du få hjelp av namsmannen til utkastelse/ tvangsfravikelse av leietaker. Også her vil vi som en hovedregel anbefale deg å få hjelp av en advokat slik at du er sikker på at du gjør alt riktig. I verste fall kan du risikere at du gjør formelle feil som gjør at prosessen med utkastelsen blir forsinket med flere måneder og/eller at du pådrar deg erstatningsansvar ovenfor leietaker. Du bør i hvert fall rådføre deg med namsmannen før du igangsetter en slik prosess og aldri forsøke deg på noen form for selvtekt i en slik prosess.

I de aller fleste tilfeller har motparten krav på et varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers frist før du sender begjæring til namsmannen. Forøvrig må ditt krav være tvangskraftig og ha et tvangsgrunnlag. Et tvangsgrunnlag kan være en dom i forliksrådet, uimotsagt forfalt pengekrav, rettsforlik, misligholdt gjeldsbrevlån, misligholdt husleiekontrakt m.m.

De siste årene har det vært lagt ned betydelig innsats i å effektivisere namsmann kontorene i landet. Det er blant annet kommet nye nasjonale datasystemer for oppfølging av begjæringer. Til tross for dette må du allikevel regne med en del måneders ventetid når du sender en begjæring til namsmannen. Dette oppleves som svært frustrerende for mange og dessverre faller noen for fristelsen og engasjerer "torpedo" eller kaster ut leietaker på egenhånd. Dette vil vi fraråde på det sterkeste. Slik virksomhet er både straffbart og kan føre til betydelig erstatningsansvar. Ha i bakhodet at din motpart er i en svært vanskelig livssituasjon. Selv om han/hun kan virke likeglad og arrogant er dette ofte en mekanisme for å klare å takle den meget vanskelige situasjonen.