En av namsmannens viktigste oppgaver er tvangsfullbyrdelse. Dette innebærer bl.a. gjennomføring av utleggsforretninger, tvangssalg og tvangsfravikelse. For leserne av dette nettstedet er nok oppfattelsen av namsmannens funksjon i denne sammenheng todelt sett i forhold til hvilket partsforhold man har i forhold til namsmannen i saker som dette.

Dersom noen skylder deg penger kan du sende en utleggsbegjæring til namsmannen og be om trekk i lønn og/ eller pant i fast eiendom, bil, båt eller lignende. Det er en del forutsetninger som må være til stede for å oppfylle kravene til en utleggsbegjæring, det er også en del krav til hva som skal være med av opplysninger i utleggsbegjæringen. Vi vil derfor som en hovedregel anbefale deg å få hjelp av en advokat eller et inkassobyrå til innkrevingen.

Dersom du leier ut bolig eller hybel og leier ikke betaler husleien kan du få hjelp av namsmannen til utkastelse/ tvangsfravikelse av leietaker. Også her vil vi som en hovedregel anbefale deg å få hjelp av en advokat slik at du er sikker på at du gjør alt riktig. I verste fall kan du risikere at du gjør formelle feil som gjør at prosessen med utkastelsen blir forsinket med flere måneder og/eller at du pådrar deg erstatningsansvar ovenfor leietaker. Du bør i hvert fall rådføre deg med namsmannen før du igangsetter en slik prosess og aldri forsøke deg på noen form for selvtekt i en slik prosess.

I de aller fleste tilfeller har motparten krav på et varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers frist før du sender begjæring til namsmannen. Forøvrig må ditt krav være tvangskraftig og ha et tvangsgrunnlag. Et tvangsgrunnlag kan være en dom i forliksrådet, uimotsagt forfalt pengekrav, rettsforlik, misligholdt gjeldsbrevlån, misligholdt husleiekontrakt m.m.

De siste årene har det vært lagt ned betydelig innsats i å effektivisere namsmann kontorene i landet. Det er blant annet kommet nye nasjonale datasystemer for oppfølging av begjæringer. Til tross for dette må du allikevel regne med en del måneders ventetid når du sender en begjæring til namsmannen. Dette oppleves som svært frustrerende for mange og dessverre faller noen for fristelsen og engasjerer "torpedo" eller kaster ut leietaker på egenhånd. Dette vil vi fraråde på det sterkeste. Slik virksomhet er både straffbart og kan føre til betydelig erstatningsansvar. Ha i bakhodet at din motpart er i en svært vanskelig livssituasjon. Selv om han/hun kan virke likeglad og arrogant er dette ofte en mekanisme for å klare å takle den meget vanskelige situasjonen.