Hva er utleggsforretning/ begjæring om utlegg?

Har du fått melding fra inkassobyrået om at de har sendt en begjæring om utlegg til namsmannen? Eller har du fått forelagt denne utleggsbegjæringen fra namsmannen? Da er du kanskje en av dem som lurer på hva dette innebærer.

Dersom du er uenig i kravet må du få avklart hva slags tvangsgrunnlag som ligger til grunn for utleggsforretningen. Namsmannen kan ikke ta en begjæring om utlegg til følge dersom det ikke foreligger et tvangsgrunnlag. De mest vanlige tvangsgrunnlagene er dom eller forlik fra forliksrådet, gjeldsbrev eller skriftstykke.

Dom, forlik eller gjeldsbrev er det normalt lite du kan gjøre med i denne fasen så lenge det ikke foreligger formelle feil. Her har imidlertid namsmannen en plikt til å sørge for at de formelle kravene er i orden.

Dersom tvangsgrunnlaget er et skriftstykke derimot så har du imidlertid mulighet til å kreve saken overført til behandling i forliksrådet før utleggsforretningen eventuelt avholdes (dersom du dømmes til å betale og ikke betaler innen en oppgitt frist). Et skriftstykke er kort forklart et dokument som viser at kreditor har krevet deg for gjelden, vanligvis kopi av faktura. Det er kun anledning til å benytte denne innkrevingsmetoden på uomtvistede krav men dessverre så forsøke nok enkelte innimellom å ta en snarvei for å slippe den tyngre veien via forliksrådet. Når du imidlertid protesterer til namsmannen på et slikt krav og ber om at saken overføres til forliksrådet vil kreditor ikke oppnå noen fordel med dette. Poengter i så fall klart og tydelig for namsmannen at saken var omtvistet før begjæring om utlegg ble sendt. Du kan imidlertid få oversendt saken til forliksrådet uavhengig om saken var omtvistet fra før eller ikke.

Dersom du tvister en sak hvor tvangsgrunnlaget er et skriftstykke bør du gi beskjed til namsmannen om dette så fort som mulig for å få saken oversendt til forliksrådet. Det er imidlertid ingen tidsfrist for dette utover normale foreldelsesfrister og det er faktisk mulig å kreve behandling i forliksrådet etter at utleggsforretning er avholdt og selv om for eksempel et påleggstrekk har begynt å tre i kraft. Dette på grunn av at saken er tvangskraftig men ikke rettskraftig.

Hensikten med en utleggsforretning er at kreditor har en beslagsrett for et rettmessig krav i dine formuesgoder. Denne beslagsretten er regulert i dekningsloven hvor det fremgår hva det kan tas beslag i og hva som er unntatt fra beslagsretten. Det mest normale er å pålegge arbeidsgiver å trekke et bestemt beløp av lønnen her måned og overføre dette direkte til kreditor. Utover dette er pant i fast eiendom og pant i adkomstdokumenter (borettslags leilighet) det mest normale å ta pant i. Namsmannen kan også ta pant i de fleste andre formuesgoder som bil, båt, campingvogn m.m. Personlige eiendeler som klær og innbo er normalt unntatt fra beslagsretten.

Dersom det er nedlagt påleggstrekk i lønn begynner dette å løpe normalt en måneds tid etter at utleggsforretningen ble avholdt uten ytterligere tiltak fra kreditors side. Dersom det er tatt pant i bolig eller andre eiendeler derimot så innebærer dette i første omgang normalt ikke noen ytterligere alvorlige konsekvenser for deg i første omgang. Kreditor må i så fall sendte en begjæring om tvangssalg av panteobjektet etter først å ha sendt deg et varsel med 14 dagers betalingsfrist om dette. Du kan lese mer om tvangssalg prosessen på tvangssalg.net.

Selve prosessen med avholdelse av utleggsforretningen tar normalt 2-3 måneder men kan gå raskere og noen ganger ta mye lengre tid. Dersom du ber om at saken overføres til forliksrådet vil behandlingstiden utvides tilsvarende tiden forliksrådet bruker på saken. Dette kan fort ta noen måneder da partene skal gis mulighet til å uttale seg før det sendes innkalling til møte og så tar det litt tid å avsi dom og forkynne den. En dom kan ankes til tingretten men er tvangskraftig når oppfyllelsesfristen (betalingsfristen) er løpt ut.

Dersom namsmannen mottar flere begjæringer mot samme person vil disse bli behandlet etter kø prinsippet. Første mann til mølla har først rett til trekk i lønn/ pant i formuesgoder. Her kan spekulative debitorer som ønsker å forlenge behandlingstiden på flere saker tviste den første saken og kreve behandling i forliksrådet. For at denne kreditoren ikke skal miste sin plass i køen, dersom den vinner i forliksrådet, blir alle sakene normalt satt på vent hos namsmannen frem til den aktuelle saken er ferdig behandlet i forliksrådet. Siden det ikke er en tidsfrist for når saken kan kreves oversendt til forliksrådet kan den spekulative deretter kreve neste sak i køen oversendt til forliksrådet o.s.v. Vi anbefaler imidlertid skyldnere å angripe sine gjeldsproblemer på en mer konstruktiv og løsningsorientert måte enn dette.

Dersom det sendes en utleggsbegjæring på en sak hvor tvangsgrunnlaget er et skriftstykke uten at det er tatt med en formulering som tilfredsstiller kravene til en forliksklage (med ande ord en kombinert utleggsbegjæring og forliksklage) så har namsmannen ikke noe annet valg en å tilbakeføre saken til kreditor eller inkassobyrået dersom innklagede tvister kravet.

Når det gjelder utleggstrekk i lønn så har du ifølge dekningsloven krav på å beholde en andel av din inntekt til å dekke rimelige bo utgifter samt midler til livsopphold (klær, mat m.m.).  Dette gjelder også det forsørgeransvaret du har for andre personer i din husstand. Her er det viktig at du svarer på svarskjemaet som kommer sammen med foreleggelsen av utleggsbegjæringen fra namsmannen. Hvis du ikke svarer bruker namsmannen skjønn, noe som gjerne ikke går i din favør. For eksempel blir bo utgifter ofte ikke tatt hensyn til. Gi også beskjed dersom du har særskilte medisinske utgifter. Kun det som eventuelt er overskytende av din nettoinntekt etter at bo utgifter og nødvendig livsopphold er trukket fra kan det tas utlegg i.

Fra og med 1.7.2014. er livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning standardisert i egen forskrift Du kan se disse livsoppholdssatsene på denne nettsiden. Livsoppholdssatsene oppdateres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Et løpende utleggstrekk vil ikke bli justert når livsoppholdssatsene oppdateres, men siden et utleggstrekk løper i maks 2 år av gangen, før det eventuelt må begjæres utlegg på nytt, vil det likevel bli justert etter senest 2 år.

Dersom det ikke er rom for å ta trekk i din lønn fordi du behøver denne til nødvendig livsopphold og du heller ikke har andre formuesgoder å ta pant i, eller disse allerede er overbeheftet, så skal utleggsforretningen avsluttes med ”intet til utlegg”. Dette medfører at kreditor ikke har oppnådd annet enn å påføre saken ekstra omkostninger og brutt foreldelsesfristen. Du blir også registrert med en betalingsanmerkning. Utover dette har det ingen konsekvenser for deg enn at gjelden blir stående frem til den blir betalt, kreditor på nytt forsøker med en utleggsforretning eller blir foreldet (10 år fra avholdelsen). I slike tilfeller vil et inkassobyrå normalt legge saken på langtidsovervåkning, noe som innebærer at de forsøker med sporadiske henvendelser til deg for å forsøke å få deg til å betale frivillig (ofte foreslås avdragsordning) samt at de følger med på din økonomiske situasjon for å se om det skjer positive endringer som kan forsvare en ny utleggsforretning.

Dersom du er i en situasjon hvor du for eksempel bor i en leid leilighet, ikke eier formuesgoder og behøver hele inntekten til å betale bo utgifter og livsopphold til deg og din familie er det viktig at du ikke lar deg presse til ”frivillig” betaling på usikret gjeld på bekostning av viktigere utgifter som husleie, strøm og livsopphold til deg og din familie. Andre kreditorer kan ikke gjøre noe for å kaste deg ut av en leid bolig. Dersom du imidlertid ikke betaler husleie kan dette bli konsekvensen, noe som bare forverrer din situasjon ytterligere. Inkassoselskaper kan være veldig pågående og det kan være fristende å betale for å slippe dette. Vær oppmerksom på at du ikke er pliktig til å diskutere saken verken på telefon eller med en eventuell oppsøk konsulent. Gi beskjed om at du ønsker at all kommunikasjon skal foregå skriftlig.

Dersom du har flere uoppgjorte saker og det på en av disse har vært avholdt en utleggsforretning med ”intet til utlegg” bør du informere andre kreditorer om dette da disse da ikke uten videre kan påføre saken ytterligere kostnader da dette anses som unødvendig og ikke formålstjenelig da resultatet av videre inkassopågang og en eventuell ny utleggsforretning kort tid etter ikke er hensiktsmessig da det er åpenbart at denne vil få samme resultat. Dersom du mener at du er i en situasjon som tilsier at du er varig ute av stand til å betjene din gjeld bør du også vurdere å søke om gjeldsordning.

Utlegg i skattepenger

Vi får mange henvendelser vedrørende eventuelt utlegg i skattepenger til gode. I motsetning til offentlige kreditorer, hvor det normalt fanges opp at en person har skattepenger til gode og det offentlige dermed benytter seg av motregningsretten, så har private kreditorer som må benytte seg av utleggsforretning via namsmannen ikke en slik motregningsrett.

Namsmannen kan ta utlegg i skattepenger til gode dersom det fanges opp at skyldner har skattepenger til gode. Utleggsforretningen bør deretter falle likt med skatteoppgjøret og utbetaling av skattepenger til gode, noe som for de fleste finner sted i slutten av juni for foregående skatteår. Siden det går kort tid fra skatteoppgjøret er klart til selve utbetalingen av skattepengene så medfører dette derfor sjeldenheter at namsmannen tar utlegg i skattepenger til gode. Skyldner vil dermed normalt få utbetalt dette dersom det ikke foreligger annen ubetalt forfalt gjeld til det offentlige.

Lån uten sikkerhet kan i enkelte tilfeller være fornuftig dersom du trenger penger for en kort periode, for eksempel når du vet at du har skattepenger til gode. Da blir kostanden relativt lav siden du kan innfri lånet innen kort tid. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du har en utleggssak gående da det medfører stor risiko for at det blir tatt utlegg i skattepengene. Selv om skattepengene utbetales før skattelistene legges ut, og dette uansett ikke kommer frem på en kredittsjekk eller søk på skattesjekk.no, så betyr det ikke at inkassobyråene er veldig beviste på når skattepengene kommer og kan beregne tidspunktet for en utleggsforretning ut i fra det.

Denne artikkelen er langt fra en fullstendig redegjørelse om utleggsforretning. Flere detaljer og andre forhold er unnlatt for å forenkle artikkelen. Loven er også lagt opp med tanke på individuell behandling av alle saker. Det kan derfor være forhold rundt deg og din situasjon som gjør at din sak blir behandlet noe annerledes enn det som er nevnt i artikkelen. Vi tar også forbehold om skrivefeil eller faktiske feil i opplysningene. Du bør alltid søke juridisk hjelp ved forhold som har stor økonomisk betydning for deg.