Namsmannen.com er et privat nettsted som har som formål å informere om namsmannens oppgaver, bl.a. i forbindelse med offentlig gjeldsordning for private. Vi vil også komme med artikler vedrørende tvangssalg av formuesgoder, tvangsfravikelse av fast eiendom, samt det som ellers måtte være av interesse innenfor namsmannens oppgaver. Nettstedet er ment å være til hjelp for alle parter, vi vil derfor også rette fokus på hvordan du kan gå frem for å bruke namsmannen når du trenger hjelp til innkreving av gjeld eller til å fjerne en hybelbeboer som ikke har betalt husleien.

For mange er det første møtet med namsmannen en utrivelig affære, ikke nødvendigvis fordi namsmannen eller dens fullmektig er noen utrivelige mennesker, men fordi oppgavene de utfører ofte har stor negativ betydning for dem som er involvert. Det er i denne sammenhengen også viktig at namsmannen faktisk foretar en samfunnsnyttig oppgave som vi alle har en direkte eller indirekte glede av.

Dette kan for eksempel illustreres slik at dersom det ikke var mulighet for å gjennomføre tvangssalg ved misligholdte lån, så hadde det nok heller ikke vært aktører som var villig til å gi lån. Det som er det billigste kredittkort eller forbrukslån i dag, kan bli en svært dyr affære ved mislighold med påfølgende inkasso og rettslig pågang og i verste fall tvangssalg. Det samme gjelder selv om du har det beste kredittkort og andre kreditter.

Når namsmannen avholder en utleggsforretning kan det også bli registrert en betalingsanmerkning på deg fra namsmannen i utleggsregisteret som er en del av Løsøreregisteret. Dette er det viktig å være klar over da det ikke alltid går automatikk i at denne slettes igjen på samme måte som ved betalingsanmerkninger fra inkassobyråene. Du må derfor i en del tilfeller selv ta initiativet og kontakte namsmannen for å få slike betalingsanmerkninger slettet. Dette er det derfor viktig at du er bevist på når gjeld med betalingsanmerkninger er oppgjort, men du fortsatt trenger refinansiering på resterende gjeld. Søk forbrukslån via et nettsted som besteforbrukslån.no først etter at du er sikker å at alle betalingsanmerkninger relatert til slike saker er blitt slettet.

Dette er imidlertid ikke like viktig dersom du søker refinansiering i form av et omstartslån, via aktører som har spesialisert seg på å refinansiere gjeld til personer med betalingsproblemer og betalingsanmerkninger. Disse er naturligvis klar over dine problemer og jobber annerledes, dog med en noe høyere lånekostnad, men likevel langt gunstigere enn forbrukslån. Selv om det finnes aktører som hjelper deg med å finne et forbrukslån på dagen i 2023, så er dette nok ikke den beste løsningen ved betydelige gjeldsproblemer.

Dersom du er så heldig at du eier en bolig med friverdi, så er dette tiden å sjekke om du har mulighet til å få til en refinansiering med økning i boliglånet. Du trenger i slike tilfeller en ny verdivurdering fra en eiendomsmegler. Bruk da en oversikt over eiendomsmeglere i Norge til å finne en eiendomsmegler med lokalkunnskap.

Selv om du ikke skulle få til en refinansiering eller andre hurtigløsninger, så er det aldri for sent å se på sine faste utgifter for å bedre sin egen økonomiske situasjon. Sjekk betingelsene dine på tjenester som mobilabonnement på mobil24.no, forsikringer, strømabonnement, strømmetjenester og lignende. Jo før du tar tak i slike utgifter, jo mindre er muligheten til større økonomiske problemer.

I de store byene er namsmannen egen myndighetsperson som jobber "ved siden av" politiet og utføres av namsmann og namsfullmektig. I slike tilfeller brukes betegnelsen namsfogd i stedet for namsmann. Utover dette er det ingen forskjeller på disse forskjellige betegnelsene på denne namsmyndigheten.

I mindre byer og på bygda utføres oppgavene imidlertid av politiet/lensmannen. Uansett hvordan namsmannen har organisert seg på ditt sted, så har de myndighet til å kreve hjelp fra politiet når det trengs for å utføre sine oppgaver, f.eks. ved tvangsfravikelse (utkastelse) fra fast eiendom. Heldigvis forstår de fleste alvoret før dette blir nødvendig.

Namsmannen, gjeldsofres verste fiende og beste venn.

Namsmannen er ansvarlig for alle de ubehagelige oppgavene innen tvangsfullbyrdelse. Dette innebærer avholdelse av utleggsforretninger, beslag og innhenting av løsøre, tvangssalg av løsøre samt gjennomførelse av utkastelse ved misligholdt husleie eller tvangssalg av bolig.

Veldig ofte har er det også namsmannen, eller namsfogden der namsmannsfunksjonen er tydeligere skilt ut fra politivirksomheten, som står for forkynnelse av dokumenter i egenskap av å fungere som distriktets hovedstevnevitne. Dokumenter som forkynnes på denne måten inneholder sjeldent gode nyheter for mottakeren og er et lite velkomment besøk på døren.

Samtidig som namsmannen har alle disse utrivelige oppgavene, så er det også namsmannen som skal behandle søknader om gjeldsordninger samt bistå skyldner i en gjeldsforhandlingsprosess etter gjeldsordningsloven. I denne funksjonen er namsmannens rolle snudd opp ned og de skal plutselig hjelpe dem som de i mange år har gjort livet vanskelig for.

Selv om namsmennene selv mener at de klarer å skille mellom disse svært ulike rollene, og mye tyder på at de er profesjonelle i henhold til dette, så er det utvilsomt at dette gjør det ekstra vanskelig for mange gjeldsofre å ta steget og oppsøke namsmannen for å få hjelp til gjeldsordning. Dette er jo en aktør de ofte føler har gjort det de kan for å gjøre livet surt for dem, gjerne i årevis.

Den beste måten å håndtere namsmannen på er alltid å unngå dem i utgangspunktet. Ved å være proaktiv og spare penger slik at dine totale utgifter til enhver tid er lavere enn dine inntekter, så vil du alltid ha midler til å betjene dine utgifter. Vær aktiv og gå jevnlig igjennom dine forsikringer, rentebetingelser, ikke bare på boliglån, men også på forbrukslån og kredittkort. Det samme gjelder abonnementer, strømmetjenester og andre små og store utgifter. Du finner mange økonomiråd på hvordan.org.

Namsmannen har egentlig en nøytral rolle.

Selv om det oppleves som om namsmannen er kreditors forlengede arm, og ofte opptrer som om det er kreditors interesser de er mest opptatt av å ivareta, så skal de ha en nøytral rolle. Det går relativt tydelig klart frem av tvangsfullbyrdelsesloven og dekningsloven samt forskrifter, hva det kan tas utlegg og hva som er unntatt fra kreditors beslagsrett. Det samme gjelder om saksbehandlingsregler i slike saker.

Namsmannens er derfor forpliktet til å gjennomføre tvangsfullbyrdelse etter dette lovverket. Det betyr at de skal ta utlegg i det som er nødvendig for å ivareta kreditors interesser, men samtidig skal namsmannen ivareta skyldner ved å påse at skyldner alltid har tilstrekkelige midler til nødvendig livsopphold ved tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger.

Dessverre ser vi at namsmennene ofte ikke fullt så bevist på deres plikt til å beskytte skyldners interessert ved tvangsfullbyrdelse. Spesielt ved avholdelse av utleggsforretning ser vi at namsmannen tar mer i utlegg enn det som det er anledning til. Dette gjelder spesielt dersom skyldner forholder seg passiv og ikke tar kontakt med namsmannen for å opplyse om personlige forhold. Da ser vi dessverre ofte at namsmennene legger ned ekstra høyt utleggstrekk, selv om de vet at dette etter all sannsynlighet gjør at skyldner ikke får beholde nødvendige midler til livsopphold og boutgifter til seg og sin familie.

Dette gjør de for å forsikre seg om at det ikke skal lønne seg for skyldner å ikke ta kontakt samt presse skyldner til å ta kontakt i ettertid ved enn klage på utleggstrekket. Dette gjøres hele tiden selv om det ikke finnes hjemmel for en slik praksis hos namsmennene. Dersom skyldner ikke fremlegger opplysninger, så kan namsmannen finne dette i mange offentlige registre og ved å ta kontakt med utleier på skyldners adresse for å nevne noen.

Namsmannen bør for øvrig utvise skjønn i slike saker, og bør således ta høyde for at skyldner faktisk har boutgifter. Svært få er så heldige at dette er en utgift de slipper unna. Annet vil være maktmisbruk og vil være i strid med lovens intensjoner.