Praksis hos norske inkassobyråer er at i det øyeblikket det er sendt en utleggsbegjæring til namsmannen så trekkes ikke saken. Nesten uten unntak så står inkassobyråene fast på at utleggsforretningen skal gjennomføres og det e tilnærmet umulig å få til avtaler med inkassobyrået i denne perioden.

Det finnes imidlertid et unntak i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-12 som gir mulighet til at namsmannen utsetter saken etter begjæring fra saksøkte (skyldner). Det er en forutsetning av betalingsproblemene er forbigående (ikke langvarige) som sykdom, arbeidsløshet eller andre særlige forhold.

For å få en slik betalingsutsettelse er det også et krav om at skyldner betaler en femtedel av totalkravet samt forplikter seg til å betale resterende i avdrag etter namsmannens bestemmelser. Det er rimelig å anta at namsmannen vil beslutte at slike avdrag skal være i samme størrelsesorden som et utleggstrekk ville vært og man har da et berettiget spørsmål med hva hensikten med dette er.

Unngå utleggspant og ekstra omkostninger

Rent økonomisk i forhold til hva skyldner sitter igjen med til andre utgifter så er det nok lite å hente på denne løsningen. Likevel er det absolutt en løsning verdt å vurdere for dem som oppfyller kravene for dette. Det er nemlig flere fordeler ved at utleggsforretningen ikke avholdes.

Det beste argumentet for å unngå av en utleggsforretning avholdes er at du unngår at det tas utleggspant i bolig og andre formuesgoder. Dette fører til registrering i offentlige registre som er offentlige tilgjengelige og kan få negative konsekvenser ovenfor din bankforbindelse og andre du ønsker et kundeforhold. Du kan også risikere at en nysgjerrig nabo finner ut at du har gjeldsproblemer ved å foreta en alternativ kredittsjekk av deg i offentlige registre. Når det tas utleggspant fører dette også til ekstra omkostninger ved tinglysning av pantet.

Tvangssalg kan ikke gjennomføres så lenge det ikke er tatt utleggspant

En mulig konsekvens av at det tas utleggspant er at formuesgodets skjebne som det tas utleggspant i overlates til kreditoren. Denne kreditoren eller inkassobyrået kan relativt raskt etter at pantet er tatt igangsette en tvangssalgsprosess selv om du viser vilje til å gjøre opp kravet. Denne risikoen for tvangssalg unngår du med få utsettelse hos namsmannen i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 5-12.

Unngå betalingsanmerkning i utleggsregisteret

En utsettelse som beskrevet i denne artikkelen påvirker ikke inkassobyråets mulighet til å registrere en betalingsanmerkning 30 dager etter at utleggsbegjæringen er sendt. Dog vil det ikke bli registrert noen negativ anmerkning i utleggsregisteret så lenge utleggsforretningen ikke er avholdt. Dersom utleggsforretningen er sendt av kreditor selv (egeninkasso) eller av en advokat som ikke har avtale med kredittopplysningsbyråene om innrapportering av betalingsanmerkninger, så vil du unngå betalingsanmerkninger i sin helhet ved å benytte denne muligheten.

Vilkår for å kreve utsettelse av tvangsfullbyrdelse hos namsmannen

For at en begjæring om utsettelse hos namsmannen skal imøtekommes er det en del krav som må oppfylles i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 5-12:

  • Betalingsproblemene skal være forbigående. I loven nevnes sykdom, arbeidsledighet eller andre særlige forhold som eksempler.
  • Saksøkte (skyldner) må betale en femtedel av det samlede kravet for å få utsettelse på resten.
  • Etter at den nevnte femtedelen er betalt så skal skyldner forplikte seg til å betale resten i form av avdrag som namsmannen bestemmer. Dersom avdragene misligholdes så bortfaller utsettelsen og ny utsettelse vil ikke bli gitt dersom det ikke foreligger særlige forhold for misligholdet.

Utsettelse som nevnt i denne artikkelen er lite brukt av namsmenn og namsfogdene rundt i vårt langstrakte land. Mange vil nok derfor føle at namsmannen kikker rart på dem og sier at dette ikke er mulig uten at de setter seg inn i saken. Dersom en muntlig henvendelse ikke fører frem bør du derfor følge opp med en skriftlig begjæring om utsettelse med henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven § 5-12.

Når du fremmer en slik begjæring er det viktig at du redegjør for hvorfor du mener at betalingsproblemene er forbigående og dokumenterer dette. Slik dokumentasjon kan for eksempel være legeerklæring ved sykdom.